Κάθε επιχείρηση είναι πιθανό να εμπλακεί σε μια δικαστική ή εξωδικαστική διαμάχη. Η Νομική Προστασία Επιχειρήσεων αφορά την κάλυψη των εξόδων νομικής εκπροσώπησης για κάθε τέτοια περίπτωση. Αναλυτικότερα, καλύπτονται:
– δικηγορικές αμοιβές
– δικαστικά έξοδα
– αποζημιώσεις δικαστικών επιμελητών
– έξοδα πραγματογνωμόνων
– αποζημιώσεις κληθέντων μαρτύρων
– καταβολή της επιδικασθείσης στον αντίδικο δικαστικής δαπάνης
Μέσω της κάλυψης Νομικής Προστασίας Επιχειρήσεων, διασφαλίζεται η εύρυθμη συνέχιση των εργασιών της επιχείρησης και μειώνεται η έκθεσή της σε οικονομικούς κινδύνους.
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου. Ιδίως την περίοδο δυσμενών οικονομικών συνθηκών που διανύουμε, όπου παρατηρούμε όλο και περισσότερες διενέξεις να οδηγούνται σε δικαστική ή εξωδικαστική διαμάχη για την επίλυσή τους.