Η Ασφάλεια Ατυχημάτων – Ομαδικά Προγράμματα καλύπτει τους εργαζόμενους, τα διοικητικά στελέχη και τους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης, για απώλεια ζωής, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, ολική ή μερική ανικανότητα και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από οποιοδήποτε ατύχημα είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός ή εκτός του χώρου εργασίας. Η σφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων είναι μια κάλυψη που καμία επιχείρηση δεν πρέπει να παραλείπει, ιδίως εάν οι δραστηριότητές της έχουν αυξημένη επικινδυνότητα κατά τις καθημερινές εργασίες. Μερικοί παράγοντες αύξησης της επικινδυνότητας είναι η χρήση οχημάτων, μηχανημάτων, η υπαίθρια εργασία, η χειρονακτική εργασία κ.α. Τις ίδιες καλύψεις απολαμβάνουν, εφόσον το επιθυμούν, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων.

Η Ομαδική Ασφάλεια Ατυχημάτων σηματοδοτεί σημαντικά οφέλη:

  • διασφάλιση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης
  • μείωση φορολογίας για την επιχείρηση
  • ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
  • προσφορά κινήτρων στους εργαζόμενους
  • ισχυροποίηση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης
  • προστασία του μελλοντικού βιοτικού επιπέδου της οικογένειας των ασφαλισμένων