Η Ομαδική Ασφάλεια Ζωής, παρέχει κάλυψη στους εργαζόμενους, στα διοικητικά στελέχη και στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Η κάλυψη αυτή προσφέρει χρηματική αποζημείωση στους δικαιούχους που έχουν ορίσει από πριν οι ασφαλιζόμενοι (ή στους νόμιμους κληρονόμους τους), σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους από οποιαδήποτε αιτία, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός ή εκτός του χώρου εργασίας. Τις ίδιες καλύψεις απολαμβάνουν, εφόσον το επιθυμούν, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων. Αφορά κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό, ανεξάρτητα από το μέγεθός της και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Η Ομαδική Ασφάλεια Ζωής σηματοδοτεί σημαντικά οφέλη:

  • διασφάλιση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης
  • μείωση φορολογίας για την επιχείρηση
  • ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης
  • προσφορά κινήτρων στους εργαζόμενους
  • ισχυροποίηση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και της επιχείρησης
  • προστασία του μελλοντικού βιοτικού επιπέδου της οικογένειας των ασφαλισμένων